Home

Förklara det kemiska begreppet bas

Bas (kemi) - Wikipedi

1. Vad är det för skillnad på en stark och en svag bas? 2. a) Vilken kemisk förkortning har basen natriumhydroxid? b) Hur fungerar natriumhydroxid som fettlösare? c) Ge fler exempel på användningsområden för natriumhydroxid. 3. Namnge minst tre svaga baser och berätta vilka livsmedel vi kan hitta dessa baser. 4 Efter avklarat arbetsområde ska du: Vid ett prov redovisa att du kan: Förklara och förstå följande begrepp: Syror, Baser, Neutralt, frätande, neutralisation, kemisk reaktion, indikator, joner, kalk, saltsyra, natriumhydroxid, natriumklorid, salt, SIV-regeln. Veta att motsatsen till surt är basiskt och tvärt om Kemiska processer: Begreppet Kemisk tillhör eller är sammanhängande med kemi. Ordet Kemi definieras som läran om materiens olika ämnen sammansättning och deras omvandlingar. Vidare definieras process som ett förfarande eller ett tillvägagångssätt (SAOB 1935). Enligt oss innebär kem

Baser - Naturvetenskap

underlätta och förtydliga olika kemiska begrepp och skeenden. Det är även viktigt att i möjligaste mån använda sig av liknande enkla händelser från vardagen för att förklara mer komplicerade begrepp. Det gäller då även att vara observant på om det råder felaktiga vardagsföreställningar om olika naturvetenskapliga fenomen Beskriva och/eller förklara grunderna i det periodiska systemets uppbyggnad; Redogöra metallers typiska egenskaper; Beskriva några viktiga metaller och vad de används till och hur de framställs. Att syror kan avge vätejoner; Att baser kan ta upp vätejoner; Förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädnin Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. Vanliga kemikalier i hemmet och samhället 4. Förklara hur storleken(radien) förändras när en atom blir jon. Svar: Om en jon har positivare jon än en annan jon så minskar atomen radie och desto negativare en jon är desto större atom radie. Alltså beror det på om jon blir till en negativ eller positiv jon. Positiv så minskar radien. Negativ så ökar radien

Joner, syror och baser Lemshag

Syra-bas-konstant Uppgifter i boken, osv. Det finns ett antal instuderingsfrågor. Lös följande uppgifter: 2:2-9, 12 samt 3:1-5, 8-9, 11-12, 14-16, 19--20 Arbeta i grupp med övningen om kemisk jämvikt. Inlupp. Lämna in via Classroom. Vad är skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion Det här utbildningsklippet förklarar reaktionen mellan syror och baser, med hjälp av animerade experiment. Du får bland annat se när natriumhydroxid reagerar med saltsyra, och bildar natriumklorid och vatten. LÄROPLANSMÅL. Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9. Ur ämnets syfte Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen förklara syra-bas-konceptet enligt Brønsted-Lowry, pH-skalan och syra- och baskonstanter, förklara redoxreaktioner som elektronöverföringar och konceptet för oxidationstal

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi. Undervisnin • att förklara hur kemiska föreningar indelas i grupper för at de ska bli lättare att utforska • att förklara olika begrepp som bl.a. kolföreningar, sur, basisk, pH, kol, organisk och kolväten • att ge grundkunskaper inom Kemins värld Mål som eleverna bör ha uppnått efter genomgången grundskola, bl.a

av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskrive Jag tog upp det begreppet redan i del 4, men jag har med det även i denna del eftersom jag anser att det är så pass viktigt. Jag kommer även redogöra för olika typer av kovalenta bindningar, elektronformler, jonbindningar, metallbindningar m.m. Kemisk bindning förklarar olika ämnens egenskaper och utgör grunden för att vi sedan ska. Reaktioner mellan syror och baser : Det här utbildningsklippet förklarar reaktionen mellan syror och baser, med hjälp av animerade experiment. Du får bland annat se när natriumhydroxid reagerar med saltsyra, och bildar natriumklorid och vatten. LÄROPLANSMÅL Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9<br> Ur ämnets syfte:<br> Genom undervisningen i.

Begreppen neutralisering och titreringBetydelsen för ord och begrepp: Ekvivalenspunkt, Ka, pKa, titrerkurva, byrett, buffert. Användning av buffertformeln för att beräkna pH när pKa och halten bas och motsvarande syra är kända. Använda buffertformeln för att beräkna kvoten mellan bas och syra när pKa och pH är kända − Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast och flytande for - tillämpa det kemiska språket omfattande: terminologi, konventioner, nomenklatur och enheter - behärska grundläggande kemiska begrepp: atom, molekyl, mol, kemisk bindning, stökiometri, syror och baser, reaktionshastighet, jämvikt, molekylspektroskopins teoretiska bas, kemisk jämvikt och dess grund i termodynamike Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen. I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argumen För vart och ett av lärmålen (FSR:en) i kursplanen, beskriv kortfattat hur det examineras. redogöra för grundläggande kemiska begrepp, atomers uppbyggnad och olika typer av kemiska bindningar dugga och sluttenta tillämpa sina kunskaper inom kemisk bindning och molekylers struktur för att förutsäga ämnens kemiska och fysikaliska egenskape

Syror och baser - Naturvetenskap

 1. Ett sätt att separera ämnen när det finns ett olöst ämne i botten av en vätska. Vätskan hälls försiktigt av så att ämnet i botten på bägaren inte följer med. Fråga
 2. Vad som händer med ett läkemedel i kroppen, hur det tas upp, bryts ned och utsöndras beskrivs med olika farmakokinetiska begrepp. Vad läkemedlet gör med kroppen, hur det verkar, beskrivs med farmakodynamiska begrepp. Vi har här samlat, översatt och kortfattat förklarat några av de vanligaste farmakokinetiska och farmakodynamiska begrepp som används
 3. Det finns en naturlig progression av området som lägger grunden för all annan kemi. Denna progression kan du säkert redan, men för helhetens skull listar jag den såsom jag ser det. Grundläggande begrepp: atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar, joner och jonföreningar
 4. Syror och baser har viktiga funktioner i kemiska reaktioner. För att greppa hur syror och baser fungerar bör man först lära sig vad pH är för något. Vad är pH? pH är ett mått på hur mycket oxoniumjoner H 3 O + det finns i en lösning. Man brukar säga att pH-skalan sträcker sig från 0-14, men det finns tal både över och under dessa

Syror. En syra är ett ämne som är ökar koncentrationen av H + i en vattenlösning. Syror kan lösa upp oädla metaller, och är i allmänhet frätande. Detta är en standardreaktion för en syra (saltsyra löses i vatten): H 2 O + H C l H 3 O + + C l −. H 3 O + kallas för oxoniumjoner, och det är dessa som ger vatten dess sura egenskaper Träna begrepp KEMI Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband. Mål & tanke: Träna och nöta in de vanligaste (och kanske några ovanliga) begrepp i olika områden inom kemin Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar kemiska processer, det vill säga det mål som i läroplanen handlar om att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska sam-band (Lgr 11, 2019, s. 186)

Syror och baser (Kemi/Kemi 1) - Pluggakute

syror och baser (Kemi/Kemi 1) - Pluggakute

Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kroppsliga processer. I fokus för den biologiska psyko ligger ofta nervsystemet och hjärnan, denna del av psyko kallas för neuropsykologi . Här kan man titta på hur olika delar av hjärnan kontrollerar olika områden, som minne och språk använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Centralt innehåll Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1- 3 Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till. Farmakologiska begrepp. Vad som händer med ett läkemedel i kroppen, hur det tas upp, bryts ned och utsöndras beskrivs med olika farmakokinetiska begrepp. Vad läkemedlet gör med kroppen, hur det verkar, beskrivs med farmakodynamiska begrepp. Vi har här samlat, översatt och kortfattat förklarat några av de vanligaste farmakokinetiska och. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier

sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Kemins grunder, syror och baser kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga. Det finns en naturlig progression av området som lägger grunden för all annan kemi. Denna progression kan du säkert redan, men för helhetens skull listar jag den såsom jag ser det. Grundläggande begrepp: atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar, joner och jonföreningar förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemins begrepp Kemiska reaktioner, och deras jämviktskaraktäristik i termer av jämviktskonstant och fri energi introduceras. Kemiska reaktionshastigheter diskuteras, och syra-bas egenskaper beräknas i homogena lösningar och i buffertar. Kolföreningarnas kemi lägger tonvikt på kolföreningars uppbyggnad, namngivning, egenskaper och reaktioner

Pedagogisk planering i Skolbanken: Kemi: Syror och baser ht-1

 1. förklara hur olika faktorer påverkar en reaktions hastighet och diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt förklara begreppen oxidation, reduktion, starka och svaga syror och baser beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos några biologiskt viktiga molekyler och beskriva de biokemiska huvuddragen i cellens metabolism och reproduktio
 2. kemisk bindning, kemiska reaktioner, enkel stökiometri, enkla redoxprocesser och syror och baser. Den bidrar också till fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomst, egenskaper och användningsområden. Kemi A är gemensam kurs i naturvetenskapsprogrammet och i teknikprogrammet. Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska.
 3. grepp som kemisk bindning och polärt/opolärt kan förklara många kemiska fenomen i vår omvärld. Hur laborationen kan inledas Det är viktigt att läraren förklarar för eleverna varför de utför försöken. Det är inte självklart varför man startar med kopparatomer som bildar kopparjoner och sedan låter kopparjoner bilda kopparatomer
 4. beskriva och förklara samband i olika situationer. Det gör de genom att använda olika typer av representationer. Modulen består av följande delar: 1. Att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband 2. Begrepp 3. Modeller och teorier 4. Beskriva och förklara samband 5. Representationer 6. Digitala.
 5. Det riktar sig till lärare, rektorer Att beskriva och förklara kemiska samband i naturen, och för att kunna göra detta behövs begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska samband som exemplifieras i kursplanen är hämtade från områdena hälsa, materialutveckling, miljöteknik och resurshushållning
 6. 30) Kemisk bindning kan med vardagsord liknas vid ett slags klister som gör att atomer, kemiska föreningar och olika ämnen kan sitta ihop på olika sätt. Använd begrepp i kemi för att bättre beskriva kemisk bindning. Försök sortera ut tre olika sätt att förstå och beskriva kemisk bindning. Använd gärna begrepartor och bilder

Atomer, joner och kemiska reaktioner - Skolbanke

 1. ? Vad är en molekyl? Varför uppstår molekyler? Hur stor del av jordens vatten är sötvatten och var finns det
 2. s begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då p
 3. Jag kan förklara pH-begreppet och redogöra för hur syror och baser, starka och svaga, fungerar kemiskt och hur syra-basjämvikter är intressanta ur ett miljöperspektiv. Jag kan bearbeta, redovisa och tolka resultat av kemiska experiment samt redogöra för arbetet muntligt och skriftligt
 4. s begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Centralt innehåll år 7-9 som berörs • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens upp-byggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar
 5. kemiska bindningar har betydelse? Diskutera i klassen. Ta en titt på periodiska systemet - hur ser det ut och hur är det uppbyggt? Vad är egentligen en kemisk reaktion - kan du ge exempel på en sådan? Frågor efter visning 1. Förklara vad oktettregeln är. 2. Vad är ett valensskal? 3. Ge exempel på ett grundämne i första gruppe

Surt och basiskt - Lektioner - digitala läromede

 1. kunskap om det kemiska formelspråket och viktiga kemiska begrepp på såväl svenska som engelska. Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten förstå innebörden av det kemiska formelspråket och av reaktionsformler känna till, kunna beskriva, förklara och använda grundläggande kemiska begrepp och terme
 2. • använda begreppet jämvikt för att förklara och förutse förändringen av förekomstformen hos olika ämnen vid förändring av parametrar som koncentration, pH, elektronaktivitet, tryck och volym samt kunna tillämpa jämviktsbegreppet för att förklara vissa ämnens förekomstformer och miljöpåverkan
 3. och€organiska substanser samt använda grundläggande kemiska begrepp och termer beskriva enklare modeller för atomens uppbyggnad, elektronkonfigurationer och€förklara kopplingen av dessa till periodiska systemet samt till orbitalteori beskriva och förklara inter- och intramolekylära krafter hos kemiska substanse

Frågor och svar: Kemiska bindningar och syror - Kemi A

Kemisk jämvikt (och reaktionshastighet) (KEM02) Pär

KEMISK MILJÖVETENSKAP Kurslitteratur i 12 fristående delar Göran Petersson, Kemi- och Bioteknik, Chalmers Kursboken Kemisk Miljövetenskap (6:e upplagan 2006) publiceras 2008 på nätet som följande något modifierade fristående delar förstå innebörden av det kemiska formelspråket och av reaktionsformler för såväl organiska som oorganiska föreningar. inneha kännedom om de vanligaste organiska ämnesklasserna. känna till, kunna beskriva, förklara och använda grundläggande kemiska begrepp och terme Förstå och kunna förklara, med kemiska begrepp, olika materias kemiska och fysikaliska egenskaper utifrån modeller om atomens och ämnens uppbyggnad och med hjälp av det periodiska systemet. (Lärandemål 2, examineras i momentet Tentamen.) Reaktione kemitallriken - organisk kemi åk 8. Under början av våren läste mina elever i årskurs 8 biologi om hälsa, mat, motion o.s.v. Så småningom kommer det upp en film om det på lr.se men redan nu kan man läsa om ett liknande projekt som jag tidigare gjort på Skolverkets webbplats. Kemi. Publicerad 08 juni 2017 Av Helena Kvarnsell

Play / Reaktioner mellan syror och base

Kursplan för Biokemi med molekylärbiologi. Biochemistry and Molecular Biology. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan. Litteratur. Kursplan. 34 högskolepoäng. Kurskod: 3BL106 användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvand-lingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har mycket goda kunskaper om materien Kursen behandlar:Moment 1: Kemiska grundbegrepp·Grundläggande kemi; molekyler och kemisk bindning samt kemiska reaktionsformler.·Molbegrepp och stökimetriska beräkningar.·Begreppet syra-bas, pH-mätning.·Kemisk jämvikt och allmänna gaslagen.·Oxidation och reduktion.·Elektrokemi.·Opolära och polära ämnesgrupper.Moment 2: Akvatiska ekosystem·Vattnets kretslopp.·Ekologiska Beräkning av kunskapspoäng. Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Kemins grunder, syror och baser. Maximala antalet poäng (2 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 2 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar Materialet består av en presentation, som översiktligt går igenom kemiska bindningar och en ordbok, som förklarar de viktigaste begreppen i gymnasiekursen kemi 1. Presentation om kemiska bindningar (inbäddad

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Centralt innehåll Atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar, kemiska reaktioner, faser ( fast, flytande och gas), kemiska formler, joner och jonföreningar, blandningar, separationsmetoder DNA-baser parar ihop sig med varandra, A med T och C med G, för att bilda enheter som kallas baspar. Varje bas är också kopplad till en sockermolekyl och en fosfatmolekyl. Tillsammans är en bas, socker och fosfat kallas en nukleotid

Förklara varför du tror som du gör. Exempel: Det var bikarbonat som bäst neutraliserade saltsyran för att BTB ändrade färg vilket betyder att pH ändrades. Använd dina kemikunskaper när du förklara varför. Exempel: Det var bikarbonat som bäst neutraliserade saltsyran för att BTB ändrade färg vilket betyder att pH ändrades Man undersöker också hur olika kemiska substanser som hormoner och signalsubstanser påverkar oss mentalt. Fördelar med perspektivet En bättre förståelse av det biologiska ger en bättre förståelse för hur människan och de andra psykologiska perspektiven fungerar, och det ger de psykologiska förklaringarna en mer vetenskaplig grund Kontoplan BAS. En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt. Det underlättar och förenklar ditt arbete och ger en tydlig. Det är antalet protoner som gör att det blir ett unikt grundämne. I syre har atomen åtta protoner men i kväve har den sju stycken. Både antalet neutroner och elektroner kan variera utan att det blir ett annat grundämne. En kemisk förening är ett ämne som består av flera olika grundämnen som sitter ihop

Vad betyder farosymbolerna nedan: 3. Leta upp en kemikalie som har farosymbolen ovan på sig (ex i skolans kemikalieförråd /skafferiet / ICA). 4. Vad innebär och när använder man följande metoder för separationer: a) Filtrering b) Destillation c) Kromatografi d) Sedimentation e) Indunstning/avdunstning f) extrahering 5 Kemiska Ord och Begrepp - Sammanfattning Kemiska Ord och Begrepp - 1. Jonbindning Kemiska Ord och Begrepp - 2. Kovalent bindning Kemiska Ord och Begrepp - 3. Metallbindning Kemiska Ord och Begrepp - 4. Polär kovalent bindning Kemiska Ord och Begrepp - 5. Intermolekylära bindningar Kemiska Ord och Begrepp - 6. Löslighet Kemiska Ord och Begrepp - 7

• förklara sambandet mellan atomernas uppbyggnad och organisationen av grundämnena. • förklara och systematisera olika ämnens egenskaper genom att tillämpa konceptet kemisk bindning på intra- och interpartikulär nivå Centrala områden, viktiga ord och begrepp. Miljökemi med inriktning mot vattenkemi passar in på flera ställen i grundskolans kursplan för kemi. Viktiga ord och begrepp är exempelvis: Sur, basisk; Frätande; Svavelsyra, salpetersyra, kolsyra; Försurning; Barrskog, som mer känslig för försurning än lövskog; Berggrundens betydelse (kalksten, urberg

Pedagogisk Planering - Kemi SM

c: Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Skolverket och andra rättighetsinnehavare har upphovsrätt till materialet och delar som ingår i materialet. Materialet får inte mångfaldigas eller sparas på dato Det här ska du kunna till provet om syror och baser: Ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper. Beskriva pH-skalan och ange värdena för en syra, en bas och en neutral lösning. Beskriva syror och basers egenskaper. Beskriva några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till, samt deras kemiska beteckningar Använd begrepp i kemi för att bättre beskriva kemisk bindning. Försök sortera ut tre olika sätt att förstå och beskriva kemisk bindning. Använd gärna begrepartor och bilder. 31) Vanligt koksalt (NaCl) är en fast och hård kemisk förening. Värmer man koksalt me När ett organiskt material (växt eller djur) bryts ner och förmultnar sker det också efter cellandningens kemiska formel men i långsam takt. När något organiskt brinner är det också samma formel men i väldigt snabb takt. Bild: 272447 / Pixabay License. Fördjupning: Film - Fotosyntes och cellandning år7(Andreas Sandqvist, svenska. Dock förklarades inte för barnen att det var enkla kemiska processer de arbetade med i aktiviteterna och det var heller inget som diskuterades bland kollegorna på grund av osäkerheten kring begreppet. Resultatet visade också att förskollärarna såg naturvetenskapen som helhet och inte de olika begreppen (fysik, kemi, teknik och biologi)

förklara centrala begrepp, modeller och teorier inom kemi respektive kemididaktik (1) kunna redogöra för elevers sätt att förklara och förstå kemiska begrepp (5) kunna tillämpa laborativa färdigheter och kunna dra slutsatser från laborativa resultat samt redovisa dem skriftligt och muntligt (6 Jag kan förklara pH-begreppet och redogöra för hur syror och baser, starka och svaga, fungerar kemiskt och hur syra-basjämvikter är intressanta ur ett miljöperspektiv. Jag kan bearbeta, redovisa och tolka resultat av kemiska experiment samt redogöra för arbetet muntligt och skriftligt. Särskilda behörighetskrav i Profilsprå

Pedagogisk planering - Kemi SMK - Google Site

Del 4: Introduktion till kemisk bindnin

visa att du kan använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan på E-nivå och på C-nivå. När du svarar på uppgifterna ska du redovisa så tydligt att en annan person ska kunna läsa och förstå vad du menar. Därför är det viktigt att du redovisar all uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I enkl 4. balansera en kemisk reaktionsformel, definiera olika sätt att redovisa den samt beräkna utbytet, 5. definiera och använda begreppen aktivitet och jämvikt, 6. definiera pH-begreppet och beräkna pH i lösningar, 7. använda titrering som analysteknik, 8. utföra beräkningar och förklara begrepp inom kinetik

Begrepp grundkemi - Ugglans Kem

Meios. Avsnitt 22 · 2 min 36 sek · Två minuter om vad som händer på cellnivå när vi blir till. Syftet med serien är att med fysikens, kemins och bios begrepp, modeller och teorier beskriva och förklara fenomen i naturen, samhället och människokroppen. 18 min · Vägen till Nobelpriset · Marie Curie tilldelades Nobelpriset i. Du kan förklara och visa på samband inom kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan visa på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen samt kemiska processer och kemikalier som används i vardagen och samhället. Du har mycket goda kunskaper. Du kan förklara och visa samband inom kemins begrepp, modeller och teorier oc Begreppet kan stå för olika saker beroende på i vilken lag eller förordning som det används. När det gäller fornlämningar kan det alltså förutom att uppföra en byggnad eller en anläggning handla om utfyllnad av mark och muddring. I det här fallet handlar det om planerade ingrepp och inte pågående markanvändning Kunskarav: Biologi År 6 Förmåga E C A Använda bios begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av bios begrepp 2. a) Förklara och beskriv vad som menas med fracking och varför man använder denna metod Förklarar vad det är och varför det används med viss användning av begrepp Som E men tydligt förklarat och med användning av begrepp. ----- b) Vad finns det för risker med denna metod? Ger exempel på någon risk Ger exempel på risk och förklara

Förklara gärna med olika exempel. Beskriv hur ett galvaniskt element fungerar. Hur har det galvaniska elementet fått sitt namn? Förklara begreppet elektrolys. Förklara gärna med olika exempel. Ge exempel på hur man kan använda elektrolys i olika sammanhang. Beskriv hur en ackumulator fungerar. Förklara begreppet eloxering De yttre krafterna sid 38 - 43 i läroboken Eroderar - yttre krafter som vind, vatten, kyla och värme bryter ner t ex berg. Uppgift: Förklara hur berg förvandlas till sand. Avlagra - vind, vatten och is kan lämna av grus, sand, sten mm på annat ställe. Förklara följande ord: sediment - material som gru Blandningar är två eller flera rena ämnen som blandats. Det finns olika typer av blandningar. Text+aktivitet om blandningar för årskurs 7,8,

Triglycerider, fosfolipider, fettsyror; hur löser sig dessa molekyler i vatten-förklara Esterbindning (rita), lipaser Mättade och omättade fettsyror: betydelse av längd och mättnadsgrad för fettsyrans fysikalisk kemiska egenskaper Fosfolipidmembran: vad driver bildandet av ett fosfolipidmembran, genomsläpplighet Förklara begreppen hypocentrum, epicentrum, P- , S- och L-vågor, (nötning) indelas på basen av eroderande faktor i: • det rinnande vattnets erosion (bild sid. 75) • havsvågornas erosion (foton sid. 77) Vittring indelas i fysikalisk och kemisk vittring. Förklara vad som sker i dessa processer.. Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen. LGR11 Kursplanens centrala innehåll Detta innehåll kommer att behandlas Vattnets egenskaper och kretslopp Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklar

begrepp, samband, logik och teknik. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: beskriva externredovisningens sammanhang, funktion och användning definiera och förklara externredovisningens begrepp, inre samband och logik beskriva och förklara hur balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen är uppbyggda och hänger iho Poäng: 100. Kursen bad- och friskvårdsanläggningar omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Versamhetsmål, organisation, ekonomi, planering, uppföljning och utvärdering av verksamheter vid bad- och friskvårdsanläggningar. Regler för idrotter och krav på lokaler.

 • Didymos vävd sjal.
 • Kornsnö synonym.
 • Data packet Computer Science.
 • UD Trucks review.
 • Vitaly smycken.
 • Periodic Table PDF color.
 • Internet Explorer 11 portable.
 • Plunderer Burning Series.
 • Stillingen i 1. division.
 • Bästa investmentbolag på lång sikt.
 • Hur många brandmän finns det i Sverige.
 • 1LIVE Frequenz osnabrück.
 • Teas tårtkurs.
 • Eugen onegin youtube glyndebourne.
 • The real Housewives of Orange county watch series.
 • TUI WhatsApp.
 • Leading goal scorer premier league.
 • Arduino read SD card.
 • New Facebook desktop.
 • Χρονια πολλα κορη μου για τη γιορτη σου.
 • Snygga skådespelare.
 • Joels Brygga lunch.
 • Ledarna försäkring.
 • St Pancras Thameslink platform Map.
 • Bordershop Flensburg.
 • Wallenstam jobb.
 • Best LED light bar for 4x4.
 • Olovligt kvarhållande av barn.
 • Access paywall articles.
 • Гонорея это страшно.
 • Nötcreme Burk.
 • Micki Bondgård Djur.
 • Rosenportal smide.
 • Stavar barn.
 • Kycklingklubba med ris och sås.
 • SOC meaning slang.
 • Camping Öland med pool.
 • Kanji alphabet.
 • Dm Fotobuch nachbestellen.
 • Best Uwell Crown 3 coils.
 • Bjälklag mellan våningar.