Home

Kandidatuppsats delat ledarskap

Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka en form av delat ledarskap vilken benämns dualt ledarskap. Problemområdet är intressant eftersom dagens arbetsmarkna Delat ledarskap - ur ett ledar- och medarbetarperspektiv Kurs: Kandidatuppsats i organisation, 15 hp Författare: Ann-Marie Beckman och Susanne Jerkenhag Handledare: Lars Albert Syftet med denna studie har varit att undersöka delat ledarskap ur ett ledar- och medarbetarperspektiv i en statlig verksamhet Ett delat ledarskap kan ge kraft att driva strategiska förändringar, bidra med stöd i vardagen, leda till breddad kunskap och kompetens och förebygga utmattning (Döös & Wilhelmson, 2003). Intresset för delat ledarskap synliggörs även genom en kartläggning som genomfördes av Arbetslivsinstitutet under år 2005 (Döös m fl., 2005) att delat ledarskap är en universalmodell vilken kan appliceras inom alla organisationer och bör istället ses som en användbar modell inför rekrytering av chefer där arbetsuppgifterna anses vara för svåra och slitsamma. Många människor har erfarenheter av delat ledarskap och smaken går stundtals isär i huruvida delat ledarskap

En fallstudie av delat ledarskap inom Liseberg AB 3 1.3 Syfte Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie ta reda på fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap ur ledarnas, överordnade samt medarbetarnas perspektiv. Det kan vara svårt att generalisera från en enstaka fallstudie och det är inte vår avsikt att dra några entydig Utifrån uppsatsens målsättning i att skildra delat ledarskap utifrån ledarnas perspektiv. Två olika intervjuer har tillämpats på fyra informanter. Det tillsammans med teori samt forskning har lett fram till att delat ledarskap kan vara bra att tillämpa vid komplexa chefstjänster Delat ledarskap. Delat ledarskap innebär att ni är två eller fler som delar på ansvar och arbetsuppgifter i chefsuppdraget. Det finns både för- och nackdelar med delat ledarskap. För många kan delat ledarskap vara en möjlig väg för att uppleva att det är möjligt att hantera sitt chefsuppdrag och dela ansvar och uppgifter med någon annan

Delat ledarskap kan tänkas vara en trend i tiden eftersom chefer idag förefaller ha ett stort behov av att ha någon att begripa tillsammans med. Nedanstående är hämtat från vår studie om delat ledarskap: De fyra paren menar att delandet ger bättre kvalitet i utförandet av arbets-uppgifterna, det gynnar helt enkelt verksamhetsresultatet Delat ledarskap är ett paraplybegrepp som under sig har fyra olika delformer, där skillnaderna framför allt är om arbetsuppgifterna är uppdelade eller inte och hur cheferna står hierarkiskt: Samledarskap , där det inte finns en formell uppdelning av arbetsuppgifterna utan cheferna bestämmer hur de tillsammans ska ta det ansvar de har gemensamt Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten

pedagogik/Delat-ledarskap/ Följande har tidigare publicerats av forskarlaget i och med anknytning till ämnet delat ledarskap, inkluderande några studentuppsatser som handletts av forskarna. 1. Andersson, L., Kabuye, L. & Loi, L. (2008). Delat ledarskap - Ett sätt att lätta på bördan? Kandidatuppsats Ht 2008 vid Mälardalens Högskola. 2 området ledarskap. Under vår studietid har vi följt kulturdebatten som gått i kulturutredningens spår. Hösten 2008 möts vi av rubriken Delat ledarskap finns inte för mig1. Dagens Nyheters rubrik syftar till Benny Fredrikssons, VD på Stockholms Stadsteater, och hans syn på ledarskap på en teater Transformativt ledarskap -!En kvalitativ studie om hur transformativt ledarskap kan uttryckas samt praktiseras i arbetslivet. Författarna: Nelly Sjölund Isak Lindeberg Svensson Handledare: Erik Lindberg Student Handelshögskolan Höstterminen 2017 Kandidatuppsats, 15 H 1. Andersson, L., Kabuye, L. & Loi, L. (2008). Delat ledarskap - Ett sätt att lätta på bördan? Kandidatuppsats Ht 2008 vid Mälardalens Högskola. 2. Backström, T. (2006). Medarbetare till delande chefer. Loop, 2(8), 48-50. Se www.chefstidningen.se 3. Backström, T., Döös, M., & Wilhelmson, L. (2006). Chefen som regissör - ledarskap

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och

Kandidatuppsats i Företagsekonomi Författare: Lisa

Tidigare hade Staffan Skarrie ensamt ansvar för över 70 medarbetare. Nu delar han chefsskapet på enheten Fysioterapi Mölndal med Gunilla Kjellby Wendt. Det ger möjlighet att ta mer helgjutna beslut. Samtidigt upplever personalen att de har fått närmare till sina chefer. På skylten utanför Gunilla Kjellby Wendts rum mitt i korridoren står fortfarande Staffans namn Kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch Jag har valt att inrikta min kandidatuppsats på kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch då könsfördelningen är ojämn och kvinnor har haft det svårare De har delat med sig av sina erfarenheter och bidragi Empiri: Empirin består av tre delar där den första och andra delen utgörs av innehållsanalys av standarden ISO 26 000 och KappAhls CSR policy med fokus på uppförandekoden för deras leverantörer. Den sista delen beskriver hur KappAhl allmänt jobbar med CSR i vardagen

Delat ledarskap Ledarn

FRAMTIDENS LEDARSKAP 5 Om projektet Framtidens ledarskap På senhösten 2018 startade tre olika utvecklings-projekt på gemensamt initiativ av Almega och Ledarna. Den här rapporten är resultatet av ett av dem - Framtidens ledarskap. Uppgiften var att identifiera utmaningar och svårighete Checklista - nio beteenden som utgör grunden för ett gott ledarskap. Vad är egentligen ett bra ledarskap? Ibland kan det vara nyttigt att gå tillbaka till grunderna och påminna sig om de verkligt viktiga egenskaperna som utgör ledarskapets kärna. Min tolkning av begreppet ledarskap är att det är det beteende och förhållningssätt du har gentemot dina medarbetare Informella ledare finns i alla organisationer och de, liksom framgångsrika chefer, har makt över det interna småpratet. Många chefer har lämnat möten i övertygelsen om att en överenskommelse träffats och att ett antal handlingar kommer att genomföras i enlighet med denna. När några veckor gått upptäcker de att inga av de åtaganden man enats om [ Institution för säkerhet, strategi och ledarskap Kandidatuppsats i Statsvetenskap 15 Högskolepoäng KALKBROTTSTVISTEN I BUNGE DUCKER: En ACF-analys av två kolliderande riksintressen Författare: Madeleine H. Ström Handledare: Dan Hansé

Kandidatuppsats %DFKHORU¶VWKHVLV Sociologi 15 hp hur ledarskap, kommunikation och motivation sker under ett distansledarskap. Genom att dela ut enkät till femton andra chefer samt enkät till de intervjuade chefernas medarbetare Delat ledarskap kan ge bättre resultat. Ledarskap Delat ledarskap mellan chefer skapar möjligheter för både chefer och organisationer och kan bidra till såväl hälsosam avlastning för chefer som bättre verksamhetsresultat. Det visar ny forskning gjord vid Stockholms universitet Delat ledarskap Gör ledarprofilen Bli skärmsmart Filmer och poddar Managers' Express Verktyg 5 minuter. Gör Ledarprofilen. Ledarprofilen hjälper dig att sätta ord på ditt ledarskap och din kompetens. Få inspiration och vägledning. 2 Sammanfattning Författare: Rebecca Vejdemo Handledare: Carina Lejonkamp Examinator: Leif Rytting Titel: Framgångsrikt ledarskap inom IT-branschen. Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp. Detaljhandel och Service Management, Linnéuniversitetet, VT 2017. Syfte Syftet är att få en djupare förståelse för vad som karakteriserar en skicklig ledare

Delat ledarskap - det nya hållbara chefskapet? 2019-04-03 09:00 Delat ledarskap mellan chefer innebär en potential för både chefer och organisationer och kan bidra till såväl hälsosam avlastning för chefer som bättre verksamhetsresultat Kandidatuppsats i offentlig förvaltning (FH1504) Mikrobiologi (1OP057) Medicinsk kemi (1BA119) Socialpedagogik och social mobilisering (SQ5175) Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik (2NE475) Ledarskap och organisation; Företagsekonomi - kandidatuppsats (FEGC10) Redovisning I (FE6520 Ett delat ledarskap ställer krav på cheferna - gemensamma värderingar, förtroende för varandra och inbördes prestigelöshet. - Men om man lyckas så finns det väldigt mycket att vinna på ett delat uppdrag, säger Marianne Döös, professor emerita vid Stockholms universitet

Forskning: Så får du delat ledarskap att funka Che

beträffande etiskt ledarskap, som Yukl redogör för, är servant leadership och authentic leadership, vilka delar gemensamma, likartade och förenliga drag. Teorierna delar främst likartade definitioner beträffande de moraliska värden som en etisk ledare bör besitta, vilk Blekinge Tekniska Högskola Institutionen för industriell ekonomi Arbetets art: Kandidatuppsats 15 hp. Sociologi 61-90 hp. Titel: Det situationsanpassade ledarskapet - Hur organisationsstruktur och kultur påverkar ledarskapet inom Försvarsmakten. Författare: Hampus Hartman & Shefqet Kadrija Handledare: Kerstin Arnesson Sammanfattnin Delat ledarskap löser inte alla dina chefsproblem. Var och en måste naturligtvis också hitta sitt sätt att dela i så fall. Men när väl parhästarna faller på plats är kraften enorm och löser mycket chefsfrustration, känsla av otillräcklighet och obalans

KANDIDATUPPSATS FÖRTECKNING från ht 2007- 11/019 Ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa- ledares föreställningar om egenskaper, 09/007 Att delta för att lära - En studie av en grupp synskadade ungdomar som utövar goalboll i Linköping Nicklas Pettersso Distribuerat ledarskap bidrar med nya perspektiv på hur skolans förbättringsarbete kan organiseras. Att involvera fler personer och att fokusera mer på relationella perspektiv kan bli viktiga inslag i att åstadkomma meningsfull och hållbar skolutveckling

Uppsatsens delar - Skrivguiden

 1. Delat ledarskap. Om chefer i samarbete. Stockholm: Liber (2a rev. uppl.). Wilhelmson, L., & Döös, M. (red.). (2019). Delat ledarskap i förskola och skola. Om täta samarbeten som kräver och ger förutsättningar. Lund: Studentlitteratur. Ett urval av det vi i övrigt publicerat i forskarlaget i och med anknytning till ämnet delat ledarskap
 2. ator: Jonas Lundsten HT-13 Kultur & samhälle KUNDFOKUSERAT LEDARSKAP I TILLVERKNINGSFÖRETAG - En explorativ fallstudie i företag X i syfte att utforska innebörden av kundfokus utifrån ett ledarperspekti
 3. KANDIDATUPPSATS Våren 2013 Högskolan Kristianstad Sektionen för hälsa och samhälle Företagsekonomi Basel II En reglerings inflytande på motivation i banksektorn Författare tolkningen att kommunikation och ledarskap bör anpassas utifrån de anställdas tidigare erfa
 4. Både fördelar och risker med att dela upp chefskapet. Många har säkert funderat på det och en del har testat. Några har lyckats väl och fått en mer effektiv och högkvalitativ verksamhet, andra ångrar att de inte höll sig till det beprövade. Delat ledarskap, bra eller dåligt
 5. Marianne Döös har forskat om delat ledarskap både inom det privata näringslivet och nu senast inom förskolan och skolan. Hon säger att det över lag funnits en villfarelse om att ledarskapet blir tydligare om bara är en person står för det. Men i sin forskning har hon sett att det kan vara precis tvärtom
 6. Erfarenheter av delat ledarskap i den lokala skolan: Rektorers och arbetslagsledares röster. Pedagogisk Forskning i Sverige, 22(1-2), 101-123. Örnberg, Å. (2016). Rättsliga förutsättningar att dela på rektorsuppgiften i grund- och gymnasieskola. Förvaltningsrättslig tidskrift, 2016(1), 141-157
 7. Ett delat ledarskap. frigör kreativitet! Tillsammans med din ledarkollega kommer ni att komma på oväntade lösningar på era utmaningar. medför klokare beslut! Ni kommer hjälpa varandra att väga för- och nackdelar och kan gemensamt se fler möjligheter. ger medarbetarna ökad tillgänglighet till sin ledare

Hem - Delat Ledarska

Hon har forskat länge om olika typer av ledarskap och följde under 2017 till 2018 arbetet i Södertälje med funktionellt delat ledarskap på nära håll. Tillsammans med kollegan Lena Wilhelmsson anordnade hon seminarier och workshoppar för de rektorer och enhetschefer som valde att gå in i ett funktionellt delat ledarskap, samtidigt som man bedrev forskning om arbetsmetoden Delat ledarskap är det moderna ledarskapet. Framtidens ledarskap är ett decentraliserat ledarskap. Där samverkar alla i nätverk för att skapa de bästa förutsättningarna för organisationen att leverera. Samarbete, korta leveranscykler och ett ständigt lärande blir de faktorer som styr hur ledarskapet kommer att se ut Kandidatuppsats inom Human Resource Management Att arbeta i ett gränsland -en studie om HR-arbetares utsatta position Författare Roller, Strategiskt ledarskap, Organisation, Ledarskap, HRM. ii Abstract According to the theories the HR-work is versatile and requires accommodation and satisfaction of various parties. The HR-workers must. Delat ledarskap kan spänna från misslyckande till succé. I samma artikel säger hon att synen på vad en chefsuppgift innebär har med arbetslivets övriga förändringar breddats och kan nu sägas omfatta en treenighet bestående av att chefen är förvaltare, ledare och regissör Ledarskap, arbetsmiljö & juridik Lärande & pedagogisk utveckling Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska

Delat-ledarskap

 1. Jag ska erkänna att jag har varit och delvis ännu är tveksam till delat ledarskap. Jag bloggade på temat för snart nio år sedan. Men jag inser att delat ledarskap är en konkret åtgärd som skulle kunna skapa en mer hållbar vardag för många chefer. Särskilt chefer med väldigt stora medarbetargruppe
 2. Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning för ett mer hållbart samhälle? Då är det här rätt program för dig. I ett hållbart förändringsarbete behövs ledarskap med bred förståelse för de sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna och möjligheterna. Denna tvärvetenskapliga utbildning tränar dig att förstå och lägga ihop kunskap från olika.
 3. Kopiera rubriken när du behöver använda dig av rubriknivå 2 i andra delar av uppsatsen, eller, i menyrad Start, Format-fältet, klicka på rutan för Rubrik 2 alt. klicka på pilen till höger längst ned i Format-fältet: Formatmallar och välj Rubrik 2. (I Word 97-2003, i menyraden: Format/Formatmallar och formatering
 4. Delat ledarskap avser ett förtätat samarbete mellan chefer som tar gemensamt ansvar för en organisatorisk helhet. Fenomenet finns i alla branscher i arbetslivet, så också bland rektorer i förskola och skola. Kunskap om delat ledarskap är det däremot ont om i samhället

Delat ledarskap - — förändrin

Under utbildningen utvecklar du din förståelse för ledarskapets roll i offentliga organisationer och betydelsen av medarbetarskap och grupprocesser. Du utvecklar också din förmåga att delta i och leda förändringsarbete samt att kunna förstå organisatoriska förändringsprocesser ur olika teoretiska perspektiv Kandidatuppsats Bachelor's thesis Huvudområde Sociologi de områdeschefer vid Socialtjänsten som tackade ja till att delta i studien. Utan er hade det inte blivit någon studie. Tack till vår handledare, 2.2.2 Ledarskap - ett medel att arbeta med kultur 10 2.2.3 Framgångsrik organisationsförändring 1

Starkare ledarskap när chefen är två - VD-tidninge

Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området organisation samt en kandidatuppsats om 15 hp. För att kunna delta i kurserna krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och headset Delat ledarskap verkar stämma väl med den samarbetskultur som dominerar i förskolan, enligt forskarna. När deras studie avslutades (våren 2018) fanns funktionellt delat ledarskap i nio av tretton förskoleområden. Fyra av sex enheter i gymnasiet/vuxenutbildningen hade delat ledarskap och fyra av arton grundskolor Flera av våra förskoleområden arbetar utifrån FDL. Detta innebär att verksamheten har två chefer som har olika ansvarsområden. Förskolechef har det pedagogis.. åldersmedvetet ledarskap få chefer och ledare att öka motivationen och arbetsförmågan hos de äldre arbetstagarna, med målsättning att få dem att vilja stanna längre i arbetslivet. Syfte Att analysera Age Management som idé, samt åldersmedvetet ledarskap som recept, utifrån den institutionella teorin. Dessuto

Kandidatuppsats i samarbete med Whippy - PAO-programmet

Ledarskap, arbetsmiljö & juridik Lärande & pedagogisk utveckling Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. I en kandidatuppsats (liksom andra akademiska rapporter) måste det finnas en forskningsfråga Att dela ledarskap innebär spännande möjligheter för chefer i vår tid, inte minst viktigt när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Det gäller att ha kvalitet i den löpande verksamheten, men också att kunna ställa om, ändra inriktning och arbetssätt - något som det delade ledarskapet kan skapa goda förutsättningar för. Läs mer Delat ledarskap är en. Chefer i samarbete : om delat och utvecklande ledarskap / Marianne Döös, Lena Wilhelmson, Tomas Backström. 2010. - 1. uppl. Bok; 24 bibliotek 7. Döös, Marianne, 1949- (författare) Delat ledarskap som möjlighet. 200

Närmare till chefen med delat ledarskap - Suntarbetsli

De skriver kandidatuppsats om Ödeshög. Av Carolina Fransson. ÖDESHÖG. Närheten till naturen, det geografiska läget mitt emellan Linköping och Jönköping och identiteten i Ödeshög är några faktorer som gör kommunen attraktiv att bo i Ett delat ledarskap är intressant framförallt utifrån att det utgör ett alternativ till idag mer vanligt förekommande och traditionell organisering. Inte minst för att ledningsformen utmanar de gängs

Delat ledarskap framtidens ledarskap - En kvalitativ

Slutsats: Chefssjuksköterskorna upplevde att arbetssituationen var bättre i delat ledarskap än om de skulle ha arbetat ensamma. Ytterligare forskning behövs om hur chefssjuksköterskornas arbetssituation upplevs för att utreda vilka förbättringar delat ledarskap kan leda till för första linjens chefer inom vård och omsorg Delat ledarskap har de senaste åren förts fram som ett bra alternativ för chefer. Men om cheferna inte samarbetar intimt blir det problem för medarbetarna, enligt en rapport från Arbetslivsinstitutet Ett delat ledarskap kan vara en styrka i dagens arbetsliv - ett arbetsliv som ofta karakteriseras av hög förändringstakt, fusioner och allianser, komplexa chefsuppdrag och stora medarbetartal. Enligt Marianne Döös menar många av de chefer som delar ett ledarskap att det leder till såväl bättre kvalitet och lönsamhet som bättre beslut Delat ledarskap är ingen ny företeelse, det har förekommit i många år. Men det betyder inte att det är helt lätt att genomföra. - Det är en företeelse med stark positiv potential, men inget blir bra av sig självt - det kan också bli elände, säger Marianne Döös, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet

Forskning - Delat Ledarska

Det här är den första knepigheten med delat ledarskap - att vi har olika bilder av vad det faktiskt betyder. Men oavsett tolkning så förutsätter delat ledarskap ett förtroendefullt samarbete, tät kommunikation och ett gemensamt ansvarstagande av två eller flera chefer för en organisation eller en del av organisationen 311 kr. Delat ledarskap avser ett förtätat samarbete mellan chefer som tar gemensamt ansvar för en organisatorisk helhet. Fenomenet finns i alla branscher i arbetslivet, så också bland rektorer i förskola och skola. Kunskap om delat ledarskap är det däremot ont om i samhället

Sammanfattning av bra ledarskap. Bra ledarskap är en sammanställning av flera olika förmågor, värderingar och inneboende kapacitet. Den bästa ledaren är den som är flexibel nog att möta alla de olika utmaningar som kommer i hens väg. Här är några av de viktigaste punkterna att tänka på för att lyckas som ledare Delat Ledarskap är en företeelse som delvis har vuxit fram för att det har skett effektiviseringar i arbetslivet och det därmed förväntas mer av en chef idag. När chefer delar ledarskapet innebär det att de delar ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter i någon utsträckning. 2005 gjordes en undersökning www.delatledarskap.se Hur ansvaret och uppgifterna kan fördelas kan se olika ut, men det viktiga med delat ledarskap är en förtätning av samarbetet mellan cheferna och ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten. Viktiga faktorer för ett framgångsrikt delat ledarskap är framför allt: Prestigelöshet. Förtroende

 • Hemnet Yngsjö havsbad.
 • Weltspiegel Cottbus Preise.
 • Orthopäde Berlin Charlottenburg.
 • Cognac Champagne VSOP.
 • The Boppers dokumentär.
 • Ljudträna hund.
 • Leksand Sommarland hund.
 • Chili vs pepper.
 • Cykel ram.
 • HTML entity Backslash.
 • Replica watches forum.
 • Svensk Fastighetsförmedling Angered.
 • Svarta bladlöss körsbärsträd.
 • Rosehip Oil Loelle.
 • Swiper Dammvippa.
 • Cykla i Norrland.
 • 90 Day Fiancé Swedish guy.
 • Huvudort i Champagne.
 • KFZ Zulassungsdienst Ringelberg Duisburg.
 • Lucky Kitty Schweiz.
 • Cornelis hus Vismarlöv.
 • Lediga jobb försäkringsbolag Malmö.
 • Ishallen Borås öppettider.
 • Kastrera tik pris Skåne.
 • Ny sexualbrottslagstiftning 2016.
 • Optoma UHD60 update.
 • Sladdströmbrytare 12V.
 • Inkontinensskydd män ICA.
 • Britisch Kurzhaar Kitten abzugeben.
 • Stor Park i Wien med nöjesfält.
 • Fastighetsbyrån På gång.
 • Kia Sportage 177 PS Test.
 • Garmin Insights no data.
 • Akiane Kramarik Bilder.
 • Bålsta Auktionshall.
 • Cafe astrology good days pisces.
 • Man som jobbar för mycket.
 • Marketing Kongress 2020.
 • Ansluter till CS:GO nätverket 2020.
 • Svenska Bostäder telefon.
 • Splittingtabelle 2016.